Datu aizsardzība

SIA “Artiva” ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Vispārējā datu aizsardzības regulas (General Data Protection Regulation) prasības, līdz ar to Jūsu personas dati tiek un tiks arī turpmāk apstrādāti saskaņā ar regulu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Personas datu apstrādes mērķis ir Līguma izpilde. Līgumā norādītā kontaktinformācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums – informēšanai par izmaiņām pakalpojumā un tā cenrādī, izmaiņu nodrošināšanai līgumā un pakalpojuma sniegšanas regularitātē, atkritumu savākšanas maršrutu izveidei un rēķinu sagatavošanai, nosūtīšanai un administrēšanai.

Noslēgto  līgumu izpildei, klientu dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, rēķinu sagatavošanai, rēķinu izsūtīšanai, parādu piedziņai. Tāpat SIA “Artiva” ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Klientiem - fiziskajām personām, ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par viņu personas  datu apstrādi:

1) kādi Jūsu personas dati ir SIA “Artiva” rīcībā;

2) kā tie tiek apstrādāti;

3) kam Jūsu personas dati nodoti;

4) tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā;

5) izbeidzot līguma attiecības, pieprasīt dzēst personas datus, ja līguma saistības ir izpildītas.

Līguma izpildei nepieciešamos personas datus SIA “Artiva” uzglabā visā līguma darbības laikā. Dati tiks pilnībā dzēsti, iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam termiņam attiecībā uz prasībām, kas izvirzītas grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos, vai prasījuma tiesību noilgumam.